O nama

Arhitekte Beograd

SIAR je arhitektonski studio čija je delatnost izrada tehničke dokumentacije u oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna enterijera.

Sve projekte izrađuju licencirani inženjeri (projektanti – članovi Inženjerske komore Srbije) sa višegodišnjim iskustvom.

Projekti koje izrađujemo rade se u potpunosti u skladu sa svim važećim zakonima i pravilnicima, savremenim tehnološkim i estetskim tendencijama, što kao krajnji proizvod nudi urednu tehničku dokumentaciju i zadovoljstvo klijenta.

Pre svake buduće saradnje stojimo Vam na raspolaganju za besplatne savete i konsutacije vezane za:

  • Analizu lokacije: maksimalna dozvoljena bruto kvadratura novog objekta, spratnost, namena, visina, minimalna odsojanja od granica parcele…
  • Objašnjenje procedura za dobijanje Rešenja o lokacijskim uslovima, Rešenja o građevinskoj dozvoli, Rešenja o odobrenju za izvođenje radova…
  • Ostali saveti u vezi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije…

Arhitekta Beograd

Delatnosti kojima se bavimo su izrada:


Arhitektura

Idejna rešenja

Idejni projekti

Projekti za građevinsku dozvolu

Projekti za izvođenje

Projekti izvedenih objekata.


Urbanizam

Projekat parcelacije i preparcelacije

Urbanistički projekti


Dizajn

Dizajn enterijera

Dizajn nameštaja

Projektovanje – usluge koje pružamo mogu se podeliti na: Besplatan konsalting za sve buduće klijente oko mogućnosti gradnje: Analiza lokacije: maksimalna dozvoljena bruto kvadratura novog objekta, spratnost, namena, visina, minimalna odsojanja od granica parcele…
Objašnjenje procedura za dobijanje Rešenja o lokacijskim uslovima, Rešenja o građevinskoj dozvoli, Rešenja o odobrenju za izvođenje radova…
Ostali saveti u vezi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije. Projektovanje za koje nije potrebno odobrenje za izvođenje radova ili građevinska dozvola, kao što su dizajn enterijera u okviru tekućeg održavanja. Sadržaj: Projekat enterijera Predmer i predračun radova Projektovanje objekata za čije je izvođenje (izgradnju) potrebna građevinska dozvola sa prethodnim pribavljanjem lokacijskim uslovima. Lokacijski uslovi + Projekat za građevinsku dozvolu + Projekat za izvođenje = obavezna tehnička dokumentacija za izgradnju objekta. A kategorija objekata do 400m², spratnosti do P+1+Ps (Pk), B kategorija objekata do 2000m² i spratnosti P+4+Ps (Pk). V kategorija objekata preko 2000m² i spratnosti preko P+4+Ps (Pk). P – prizemlje, Ps – povučeni sprat, Pk – potkrovlje, 4 – broj spratovaObavezni sadržaj zavisi od kategorije objekta i može da se sastoji od sledećih priloga: Glavna sveska. Projekat arhitekture. Projekat. konstrukcije. Projekat hidrotehničkih instalacija. Projekat elektroenergetskih instalacija (jaka struja). Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija (slaba struja). Projekat mašinskih instalacija. Projekat lifta. Katastarsko topografska podloga (geodetski snimak lokacije). Izvod iz projekta. Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu. Trodimenzionalni prikaz spoljašnjeg izgleda planiranog objekta. Elaborat geotehničkih istraživanja. Elaborat energetske efikasnosti. Elaborat protivpožarne zaštite. Projekat auto lifta. Projekat pripremnih radova i zaštita temeljne jame. Projekat protivpožarne zaštiteProjekat stabilnih instalacija dojave požara. Projektovanje novoplaniranog prostora za koje se pribavlja odobrenje za izvođenje radova kao što su rekonstrukcija ili adaptacija u okviru postojećeg gabarita i volumena kao i pomoćnih objekata. Lokacijski uslovi se pribavljaju ukoliko se povećavaju priključci i kapaciteti komunalne infrastrukture. Sadržaj: Glavna sveska. Projekat arhitekture. Projekat konstrukcije. Dodatni sadržaj u zavisnosti od potreba i karakteristika objekta: Projekti unutrašnjih instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione, mašinske instalacije…) Kako sadržaj projektne dokumentacije nije egzaktno definisan u odnosu na tip, namenu ili površinu, već u odnosu na realne potrebe i opremljenost objekta, detaljnu ponudu izrade projekata ćemo Vam dostaviti u što kraćem roku nakon primljenog mejla ili poziva. Za novu gradnju, da bi se sagledao planski i pravni osnov i uradila analiza lokacije (mogućnosti izgradnje), neophodno je da nam dostavite adresu ili broj katastarske parcele. Sve predaje zahteva, prijave kao i kordinaciju (komunikaciju) sa nadležnim organima preko Sistema za objedinjenu proceduru obavlja naš tim. Za sva pitanja i informacije stojimo vam na raspolaganju.