Usluge

Usluge koje pružamo mogu se podeliti na: projektni biro


01. Besplatan konsalting za sve buduće klijente oko mogućnosti gradnje:

 • Analiza lokacije: maksimalna dozvoljena bruto kvadratura novog objekta, spratnost, namena, visina, minimalna odsojanja od granica parcele…
 • Objašnjenje procedura za dobijanje Rešenja o lokacijskim uslovima, Rešenja o građevinskoj dozvoli, Rešenja o odobrenju za izvođenje radova…
 • Ostali saveti u vezi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije…

02. Projektovanje za koje nije potrebno odobrenje za izvođenje radova ili građevinska dozvola, kao što su dizajn enterijera u okviru tekućeg održavanja.

Sadržaj:

 • Projekat enterijera
 • Predmer i predračun radova

03. Projektovanje objekata za čije je izvođenje (izgradnju) potrebna građevinska dozvola sa prethodnim pribavljanjem lokacijskim uslovima.

Lokacijski uslovi + Projekat za građevinsku dozvolu + Projekat za izvođenje = obavezna tehnička dokumentacija za izgradnju objekta

A kategorija objekata do 400m², spratnosti do P+1+Ps (Pk)

B kategorija objekata do 2000m² i spratnosti P+4+Ps (Pk)

V kategorija objekata preko 2000m² i spratnosti preko P+4+Ps (Pk)

P – prizemlje, Ps – povučeni sprat, Pk – potkrovlje, 4 – broj spratova

Obavezni sadržaj zavisi od kategorije objekta i može da se sastoji od sledećih priloga:

 • Glavna sveska
 • Projekat arhitekture
 • Projekat konstrukcije
 • Projekat hidrotehničkih instalacija
 • Projekat elektroenergetskih instalacija (jaka struja)
 • Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija (slaba struja)
 • Projekat mašinskih instalacija
 • Projekat lifta
 • Katastarsko topografska podloga (geodetski snimak lokacije)
 • Izvod iz projekta
 • Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu
 • Trodimenzionalni prikaz spoljašnjeg izgleda planiranog objekta
 • Elaborat geotehničkih istraživanja
 • Elaborat energetske efikasnosti
 • Elaborat protivpožarne zaštite
 • Projekat auto lifta
 • Projekat pripremnih radova i zaštita temeljne jame
 • Projekat protivpožarne zaštiteProjekat stabilnih instalacija dojave požara…

04. Projektovanje novoplaniranog prostora za koje se pribavlja odobrenje za izvođenje radova kao što su rekonstrukcija ili adaptacija u okviru postojećeg gabarita i volumena kao i pomoćnih objekata. Lokacijski uslovi se pribavljaju ukoliko se povećavaju priključci i kapaciteti komunalne infrastrukture.

Sadržaj:

 • Glavna sveska
 • Projekat arhitekture
 • Projekat konstrukcije

Dodatni sadržaj u zavisnosti od potreba i karakteristika objekta:

 • Projekti unutrašnjih instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione, mašinske instalacije…)

Kako sadržaj projektne dokumentacije nije egzaktno definisan u odnosu na tip, namenu ili površinu, već u odnosu na realne potrebe i opremljenost objekta, detaljnu ponudu izrade projekata ćemo Vam dostaviti u što kraćem roku nakon primljenog mejla ili poziva.

Za novu gradnju, da bi se sagledao planski i pravni osnov i uradila analiza lokacije (mogućnosti izgradnje), neophodno je da nam dostavite adresu ili broj katastarske parcele. Projektni biro

Sve predaje zahteva, prijave kao i kordinaciju (komunikaciju) sa nadležnim organima preko Sistema za objedinjenu proceduru obavlja naš tim.